Tvistemål och alternativa tvistlösningsmetoder

Tvistemål och alternativa tvistlösningsmetoder

I tvistemål löser man sådana oenigheter mellan parter som man inte har kunnat lösa genom förhandlingar. Förebyggande av tvister är den bästa lösningen för alla, men affärsrelationer leder ibland till oenigheter trots ansträngningar.

Kostnadseffektiv uppgörelse av tvister

Då tvist uppkommer hjälper vår advokatbyrå att hitta den bästa möjliga lösningen för våra kunder. Vi anser det också viktigt att tvisten kan lösas så kostnadseffektivt som möjligt. En uppgörelse mellan parterna är ofta den lösning som man vill sträva mot, och här är det viktigt med hjälp från experter. Om uppgörelse inte kan nås är hjälp av en erfaren advokat nödvändigt vid rättegång. Våra experter hjälper våra kunder kontinuerligt i tvistemål samt i förhandlingar och rättegångar i samband med dem. Om ditt företag behöver pålitlig och professionell hjälp i tvistemål är det värt att kontakta Ferenda.

Alternativa tvistlösningsmetoder

Om uppgörelse inte kan nås inom rimlig tid kan ärendet hänsjutas till domstolsmedling där parterna med hjälp av en domare som tingsrätten utnämnt och en eventuell expert försöker nå en lösning som båda parterna känner sig nöjda med. Det avtal som medlingen resulterar i kan fastställas av domstol. Skiljeförfarande är en alternativ tvistlösningsmetod till tingsrättsförfarande. Ärendet hålls hemligt, och även besluten stannar hos parterna, även om beslutet i sig kan verkställas på samma sätt som andra dom som vunnit laga kraft. Även det förlikningsförfarande som Finlands Advokatförbund erbjuder är ett alternativ till traditionellt domstolsförfarande.