Tvistemål och tvistlösning

Tvistemål och tvistlösning

Om du är en part i ett tvistemål är det värt att kontakta en advokat i ett tidigt skede.

Vi kan erbjuda hjälp även i komplicerade tvistemål med målet att nå ett slutresultat som är bäst för kunden. Ofta försöker man lösa oenigheter genom förhandlingar, men vid behov biträder vi även i andra tvistlösningsprocesser.

Tvistemål och tvistlösning

Vid behov utreder vi kundens möjligheter att få de kostnader som hanteringen av ärendet medför ersatta av den rättsskydd som ingår i hemförsäkeringen eller genom den rättshjälp som bekostas med statens medel.

Alternativa tvistlösningsmetoder

Om uppgörelse inte kan nås inom rimlig tid kan ärendet hänsjutas till domstolsmedling där parterna med hjälp av en domare som tingsrätten utnämnt och en eventuell expert försöker nå en lösning som båda parterna känner sig nöjda med. Det avtal som medlingen resulterar i kan fastställas av domstol. Även skiljeförfarande, det förlikningsförfarande som Finlands Advokatförbund erbjuder, är ett alternativ till traditionellt domstolsförfarande.