Arvsrätt

En anhörigs bortgång lämnar efter sig, förutom en saknad och sorg, även massor av saker att ta hand om

En bouppteckning ska enligt lagen göras inom tre månader från dödsfallet. Ferenda erbjuder professionell hjälp vid upprättande av bouppteckningar. Vi gör även bodelningar och arvsskiften samt genomför boutredningar i den omfattning som kunden önskar, vid behov även så att kunden får sin arvslott direkt på sitt bankkonto.

Jurister på vår advokatbyrå agerar vid behov boutredningsman och skiftesman utnämnd av tingsrätten vid tvistiga dödsbon, utöver vilket vi även biträder parter i arvstvister. Om någon av parterna behöver intressebevakning agerar vi intressebevakare eller ställföreträdande intressebevakare på förordnande.

Juristerna på vår byrå upprättar testamenten, äktenskapsförord och intressebevakningsfullmakter. Vid upprättande av testamenten tar vi alltid hänsyn till testamentsgivarens personliga livssituation samt skatteplaneringsaspekter.

Vi genomför även skatteplanering som syftar till en laglig minimering av skattepåföljderna för kunden.

Vår byrå hjälper till med bland annat

 • Vår byrå hjälper till med bland annat
 • Upprättande av bouppteckning
 • Upprättande av bodelning och arvskifte
 • Som boutredningsman och skiftesman för dödsbon
 • Som syssloman utnämnd av tingsrätten för dödsbon
 • Upprättande av testamenten
 • Som intressebevakare
 • Skatteplanering och anmälan till skattemyndigheten

  • arvsskatt
  • gåvoskatt
  • överlåtelsevinst
  • fördelning av kvarlåtenskap