TYÖNTEKIJÄN PÄTEVÄ SYY POISSAOLOLLEEN JA HYVÄKSYTTÄVÄ ILMOITTAMISTA KOSKEVA ESTE

Jokainen sairastuu joskus ja tarvitsee vapaata työstään. Työsuhteessa olevan työntekijän osalta asiasta on säännelty työsopimuslaissa. Sairautta on pidetty tavanomaisesti lain esitöissä, oikeus-käytännössä ja oikeuskirjallisuudessa työntekijään liittyvänä pätevänä syynä olla poissa töistä. Laissa asetettuna velvoitteena on, että työntekijän on välittömästi ilmoitettava poissaolostaan työn-antajalle ja toimitettava työnantajan pyytäessä myös lääkärintodistus sairaudestaan. Sen sijaan jos työntekijä jostain syystä […]

Milloin kyse on työsuhteessa tehdystä työstä ja milloin yrittäjänä tehdystä työstä?

Vastaaminen otsikon kysymykseen voi olla joskus haastavaa. Erilaiset työnteon moninaiset muodot, kuten digitaalisten alustojen välityksellä tapahtuva työskentely, niin sanottu kevytyrittäjyys ja muut itsensätyöllistämisen muodot ovat korostaneet tarvetta tarkentaa sääntelyä tulkinnanvaraisissa ja epäselvissä tilanteissa. Työsopimuslakiin on tehty tästä syystä muutos, joka on astunut voimaan 1.7.2023. Muutos on tuonut työsopimuslain 1 §:ään kokonaisharkinnan käsitteen. Sen mukaisesti tulee […]

Perintöriitojen ratkaiseminen

Toisinaan kuolinpesässä ei päästä osakkaiden kesken yksimielisyyteen suoritettavasta osituksesta ja perinnönjaosta. Erimielisyydet perustuvat usein perittävän eläessään tekemiin toimiin kuten ennakkoperintöihin tai yhdelle osakkaalle annettuun muuhun rahanarvoiseen etuuteen tai mihin tahansa toimeen, jossa perittävä on muiden osakkaiden mielestä suosinut yhtä perillistä. Vastaavasti perittävän tekemä testamentti, jossa suositaan osaa perillisistä muiden perillisten vahingoksi, voi aiheuttaa perintöriitoja. Myös […]

Seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö muuttui, miten ja mitä siitä seuraa?

Rikoslaki muuttui seksuaalirikosten osalta 1.1.2023 ja kaikkiin tuona päivänä tai sen jälkeen tapahtuneisiin tilanteisiin sovelletaan uusia rikoslain 20 luvun pykäliä. Vastaavasti kaikkiin ennen tuota päivää tapahtuneisiin tilanteisiin sovelletaan pääsääntöisesti vanhoja pykäliä. Muutoksella haluttiin parantaa seksuaalirikosten uhrien asemaa, erityisesti lasten osalta. Uusi sääntely huomioi esimerkiksi paremmin ne tilanteet, joissa uhri menee nopeasti ”lamaannus-tilaan”, eikä siksi pysty […]

Henkilöstön palkitsemisen useat eri tavat

Yleistä palkitsemistavoista Palkitseminen jaetaan pääsääntöisesti kahteen eri osioon eli taloudellisiin palkitsemiskeinoihin ja ei-taloudellisiin palkitsemiskeinoihin. Ei-taloudellisia palkitsemiskeinoja ovat esimerkiksi urapalkkiot ja sosiaaliset palkkiot, kuten kiitoksin ja tunnustuksin sekä erilaisin statussymbolein tapahtuva palkitseminen. Taloudellisesti työntekijää voi palkita esimerkiksi suoraan palkkion muodossa tai epäsuorasti erilaisten vakuutus- ja luontoisetujen muodossa. Myös muunlaiset verovapaat henkilöstöedut liittyen muun muassa lastenhoitoon, liikuntaan […]

Juhlat ja vahingot

Juhlissa ja erilaisissa tapahtumissa voi aiheutua niin pieniä kuin suuriakin vahinkoja, joita sitten jälkikäteen selvitellään. Kyse voi häistä, polttareista tai valmistujaisista. Ensimmäisenä mielessä ei välttämättä ole, miten välttyä tai selvitä juhlissa aiheutuneilta vahingoilta saatikka erimielisyyksiltä. Esimerkkejä on hyvin monenlaisia, kun juhlatapahtumat ovat ainutlaatuisia. Joskus juhlissa voivat vaikkapa juhlavaatteet vahingoittua niin, että keskustellaan siitä, miten vahinko […]

Yrittäjä – Onko yrityksesi työsopimuksissa kilpailukieltoehto?

Jos yrityksen käyttämiin työ- tai johtajasopimuksiin sisältyy kilpailukieltoja koskevia ehtoja, nyt on aika käydä niitä läpi. Kilpailukieltoja koskeva sääntely on muuttunut tämän vuoden alusta merkittävällä tavalla. Ennen vuotta 2022 tehtyihin kilpailukieltosopimuksiin sisältyy kuitenkin siirtymäaika ja uutta lakia sovelletaan täysimääräisesti vasta vuodesta 2023 alkaen. Mikäli sopimus on tehty vuoden 2022 aikana, säännökset soveltuvat jo nyt. Uuden […]

KOTI- JA AUTOVAKUUTUSTA KOSKEVAT VAKUUTUKSENOTTAJAN VELVOLLISUUDET

Liikennevakuutusta lukuun ottamatta koti- ja autovakuutus ovat vapaaehtoisia vakuutuksia, jotka antavat kuluttajalle turvaa yllättäviä tilanteita varten. Vakuutukset sisältävät vakuutuksenottajalle määrättyjä oikeudellisia velvollisuuksia, joista merkittävimmät ovat vakuutuksenottajan tiedonanto-, suojelu- ja pelastamisvelvollisuus.   Vakuutuksenottajan velvollisuudet alkavat jo ennen vakuutuksen voimassaoloa. Vakuutussopimus-lain 22 §:n mukaan vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutuksenantajan […]

Henkilöstö yrityskaupoissa

Onnistunut yrityskauppa edellyttää työntekijöiden aseman huomioimista jo ensihetkistä lähtien. Tässä artikkelissa keskitytään liikkeen luovutukseen, jossa työsuhteiden osalta tulee huomioida useita yrityskaupan kannalta merkittäviä seikkoja. Valittu yrityskaupan toteuttamistapa vaikuttaa siihen, miten työsuhteita arvioidaan Yrityskauppoja on erilaisia. Esimerkiksi osakeyhtiön osakekanta voidaan myydä, kaksi tai useampi yritys voi sulautua yhdeksi yritykseksi taikka yksi jakautua useammaksi yritykseksi. Yrityksen liiketoiminta […]

Henkilöstö yrityskaupoissa

Onnistunut yrityskauppa edellyttää työntekijöiden aseman huomioimista jo ensihetkistä lähtien. Tässä artikkelissa keskitytään liikkeen luovutukseen, jossa työsuhteiden osalta tulee huomioida useita yrityskaupan kannalta merkittäviä seikkoja. Valittu yrityskaupan toteuttamistapa vaikuttaa siihen, miten työsuhteita arvioidaan Yrityskauppoja on erilaisia. Esimerkiksi osakeyhtiön osakekanta voidaan myydä, kaksi tai useampi yritys voi sulautua yhdeksi yritykseksi taikka yksi jakautua useammaksi yritykseksi. Yrityksen liiketoiminta […]