asianajopalvelut yrityksille

Yritysten oikeudellisissa asioissa on kyse riskienhallinnasta ja ennakoinnista.
Asianajopalvelun voi nähdä investointina yrityksen toimintaan ja tulevaisuuteen.

Asianajopalvelut

Yhteistyön avulla on mahdollista tunnistaa riskit ja kyetä arvioimaa, milloin on syytä kääntyä asiantuntijan puoleen. Näin vältetään turhia kuluja ja ongelmia. Tärkein tehtävämme Ferendassa on toimia asiakkaan etujen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteenamme on olla asiakkaillemme luotettu kumppani, jonka puoleen voi kääntyä silloin, kun on epävarma tai kaipaa apua. Avoimella keskustelulla saamme selville tilanteesi juridiselta kannalta, ja voimme sen pohjalta kehittää ratkaisuja yrityksen kulloiseenkin tarpeeseen. Luottamus ja avoimuus ovat toimivan yhteistyön avainasioita.

Yrittäjiä, liiketoimintoja ja tapauksia on monenlaisia – tilanteesta riippuen tehtävämme vaihtelee yleiskonsultoinnista erityisasiantuntijuuteen. Alla näet tarkemmin, miten voimme olla avuksi erilaisissa tilanteissa.

Yhteistyö aloitetaan aina alkukeskustelulla, jonka pohjalta lähdemme ehdottamaan ratkaisuja. Yhteydenpidon laajuus riippuu tilanteesta. Mikäli toimeksiannossa on kyse riskien ennakoinnista, on hyvä ottaa asiantuntijaan yhteyttä jo ennen päätöksentekoa. Näin varmistetaan, että yrityksessä tehtävät päätökset eivät aiheuta turhia kuluja tai oikeudellisia ongelmia myöhemmässä vaiheessa. Kun on kyse jo toteutuneesta riskistä, autamme selviämään tilanteesta ja pyrimme minimoimaan mahdolliset vahingot.

Asianajotoimisto Ferendan toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Oulussa, Lappeenrannassa, Kouvolassa ja Tyrnävällä. Lisäksi Göteborgissa sijaitseva toimistomme palvelee ruotsalaisia asiakkaita sekä suomalaisia yrityksiä, joilla on liiketoimintaa Ruotsissa. Alkuneuvottelu on ilmainen ja se voidaan toteuttaa tarpeen mukaan yhteisenä tapaamisena, puhelimitse tai videoneuvotteluna. Videoneuvottelumahdollisuuden avulla pystymme palvelemaan asiakkaita koko Suomessa.

Palvelumme

Vakuutusasiat

Vahingot on pyrittävä välttämään, mutta aina se ei kuitenkaan onnistu. Vahingon tapahtuessa yrittäjän on keskityttävä liiketoimintansa jatkuvuuden turvaamiseen. Asiantuntijan apu vahinkotilanteissa on välttämätöntä. Lakimiehillämme on vuosikymmenien kokemus vakuutusten ongelmista ja niihin liittyvistä vahingonkorvausasioista. Autamme yrityksiä välttämään ylimääräistä työtä ja kustannuksia.

Vahingonkorvaus

Olemme avustaneet asiakkaitamme menestyksellisesti vahingonkorvauksiin liittyvissä asioissa. Korvauksen määrään vaikuttaa mm. vahinkolaji ja se, onko kyseessä sopimukseen liittyvä vai siitä riippumaton vahinkoasia. Asiantuntijamme auttavat korvausmäärien arvioimisessa jo syntyneissä riitatilanteissa ja oikeudenkäynneissä.

Sopimusjuridiikka

Sopimuksen laatimiseen kannattaa panostaa, sillä se ehkäisee usein erimielisyyksiä tulevaisuudessa. Hyväkin neuvottelutulos voi jäädä hyödyttömäksi, ellei liikesuhteen perusteita kirjata selkeästi sopimukseen. Asiantuntijamme ovat kokeneita sopimusten laatijoita. Autamme asiakkaitamme viemään menestyksekkäästi läpi kiperätkin liikeneuvottelut.

Yritysjärjestelyt ja sukupolvenvaihdokset

Asianajajiemme kattavalla kokemuksella vältät ongelmatilanteet yritysjärjestelyissä ja takaat niiden onnistumisen. Yrityskaupan, sukupolvenvaihdoksen, yrityksen rahoituksen turvaamisen, yhtiömuodonmuutoksen tai saneerauksen onnistuminen ovat yrityksen tulevaisuuden kannalta elintärkeitä. Autamme tarvittaessa esimerkiksi kartoittamaan yritystoimintaasi parhaiten palvelevan yhtiömuodon.

Riita-asiat

Liikesuhteet johtavat ponnisteluista huolimatta joskus erimielisyyksiin. Riitatilanteessa pidämme tärkeänä ratkaista riita kustannustehokkaasti siten, että tavoitteena on mahdollisimman hyvä lopputulos. Asiantuntijamme avustavat jatkuvasti asiakkaitamme riita-asioissa sekä niihin liittyvissä neuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä.

Työelämän juridiikka

Työllistäminen voi olla yrittäjälle arkipäiväistä, mutta myös suuri investointi ja joskus riski. Työsuhdetta sääntelevät nykyään monet eri lait ja säädökset. Voimme tukea yritystäsi työsuhdejuridiikan kaikilla alueilla – työsuhteen aloittamisesta sen päättämiseen. Kokemukseemme kuuluu myös avustaminen yhteistoimintalain mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä. Autamme kussakin tilanteessa tunnistamaan ja välttämään riskit etukäteen.

Velkajärjestely

Yksityisillä elinkeinon- ja ammatinharjoittajilla on mahdollisuus hakea velkajärjestelyä. Maksuohjelmassa tulevat järjesteltäväksi myös yritystoiminnasta syntyneet velat. Edellytyksenä kuitenkin on, että yritystoiminta on kannattavaa. Selvitys kannattavuudesta on toimitettava velkajärjestelyhakemuksen liitteenä. Avustamme velkajärjestelyhakemuksen ja maksuohjelman laadinnassa sekä tarpeellisten selvitysten hankinnassa aina maksuohjelman vahvistamiseen saakka.

Palvelut yritysjohdolle

Yrityksen johtaminen on vaativaa ja vaatii ammattimaisuutta – Ferenda tarjoaa työkaluja hallitustyöhön ja apua yritysjohdolle tärkeiden päätösten edessä. Ennen päätöksentekoa on tehtävä riittävät taustaselvitykset ja harkittava, onko päätös yhtiön edun mukainen. Ferenda hoitaa esimerkiksi osakassopimukset, yhtiökokoukset ja yritysten perustamisasiakirjat ammattitaitoisesti. Samoin hoidamme yhtiöjärjestysasiat ja osakkeiden lunastukset. Roolistamme yritysjohdon tukemisessa sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Asunto-osakeyhtiöihin liittyvät asiat

Kysymykset asuntoyhtiöiden asioita koskien liittyvät usein kiinteistön, rakennusten ja huoneiston kunnossapitovastuun jakautumiseen yhtiön ja osakkaiden eli asukkaiden kesken. Vastuunjaosta voidaan määrätä myös yhtiöjärjestyksessä, mutta vastuunjaon pääperiaatteet on määrätty asunto-osakeyhtiölaissa. Vastuunjakoon liittyvät riitatilanteet ovatkin yksi esimerkki siitä, millaisissa tapauksissa Ferenda voi auttaa asunto-osakeyhtiötä. Lisäksi autamme vahinkotilanteissa ja selvitämme esimerkiksi vakuutuksiin liittyvät asiat yhtiön kanssa. Kartoitamme tilanteen ja avustamme tarvittaessa oikeudenkäyntiin saakka.

Lupa- ja hankinta-asiat

Erilaisissa projekteissa ja hankkeissa on tärkeää pitää aktiivisesti yhteyttä viranomaistahojen kanssa. Ferenda auttaa viranomaissuhteiden hallinnassa ja auttaa tehostamaan hankkeiden kulkua. Kauttamme hoituvat helposti esimerkiksi lupa- ja hankinta-asiat, jotka voivat vaatia paljon aikaa ja resursseja. Asiantuntijan apu tällaisissa yhteyksissä on usein korvaamatonta!

Alkukartoitus kannattaa aina: ota yhteyttä ferendalaisiin

Asianajajat ja asiantuntijat | Toimipisteet | Ota yhteyttä lomakkeella | Hinnoittelu