Vallitseva koronavirustilanne aiheuttaa valitettavat olosuhteet, joiden takia yrityksien on selviytyäkseen vähennettävä palveluksissaan toimivaa työvoimaa. Työnantajan kannalta on oleellisen tärkeää huomioida, ettei viruksen aiheuttamaa työn vähenemistä toistaiseksi automaattisesti katsota työn pysyväksi vähenemiseksi. Mikäli tarjottu työ ei vähenny oleellisesti ja pysyvästi, ei perustetta irtisanomiselle ole. Sitä vastoin työn oleellinen ja tilapäinen väheneminen voi synnyttää perusteet lomauttamiselle. Tilapäinen työn väheneminen on kyseessä, kun sen arvellaan kestävän enintään 90 päivää.

Miten työnantajan tulee tässä tilanteessa menetellä, jotta hän toimii juridisesti oikein ja etteivät tavoitel-lut säästöt ”sula” maksettaviin korvauksiin.
Hallituksen hyväksymät uudet väliaikaiset lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.4.2020 ja jatkuvat 30.6.2020 saakka. Muutosten tarkoitus on sallia yritysten nopeampi reagointi heikentyneeseen kysyntään lomautuksilla -ei irtisanomisilla.

1. Huomioi väliaikaiset lakimuutokset:
– Lähtökohtaisesti määräaikaisia työntekijöitä ei voida lomauttaa. Kuitenkin hallituksen tekemien väliai-kaisten lakimuutosten mukaan, määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevät työntekijät voidaan lo-mauttaa vastaavin perustein, kuin osa-aikaisessa työsuhteessa olevat.
– Lomautusilmoituksen antamisaikaa on lyhennetty 14 päivästä 5 päivään. Tämä tarkoittaa sitä, että työn-tekijän lomautus astuu voimaan 5 päivää sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut lomautusilmoituksen.
– Koeajalla työskentelevien työntekijöiden työsuhde voidaan purkaa muutosten myötä aiemmasta poike-ten taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.

2. Varmistu, että peruste lomauttamiselle on olemassa.
Koronaviruksen aiheuttama tilanne ei sellaisenaan ole pätevä peruste, vaan työnantajan on tulkittava omaa yritystoimintaansa ja sitä, väheneekö työ oleellisesti. On huomioitava myös mahdollisuudet sijoittaa työntekijöitä toisiin tehtäviin.

3. Lomautuksen kesto:
Kun työ on vähentynyt tilapäisesti, voidaan työntekijä lomauttaa määräajaksi, enintään 90 päiväksi. Työn-tekijä on mahdollista lomauttaa kokopäiväisesti tai osittain riippuen työtilanteesta. Työnteko sekä pal-kanmaksu keskeytyvät lomautuksen keston ajaksi, mutta työsuhde säilyy voimassa olevana.

4. Lomautettaville työntekijöille tulee antaa ennakkoselvitys & lomautusilmoitus:
1. Ennakkoselvitys
– Tulee esittää suullisesti tai kirjallisesti työntekijälle ennen lomautusilmoituksen antamista.
– Annetaan ensisijaisesti henkilökohtaisesti.
– Sisältää seuraavat kohdat: lomautuksen peruste, lomautuksen arvioitu laajuus, toteuttamis-tapa & lomautuksen alkamisajankohta sekä kesto.
– Varattava työntekijöille/heidän edustajilleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä.

2. Lomautusilmoitus
– Annetaan ensisijaisesti henkilökohtaisesti.
– Mikäli ilmoitus toimitetaan sähköpostitse, tulee työntekijältä saada ”kuittaus” lomautusilmoi-tuksen vastaanottamisesta.
– Saatettava työntekijän tietoon viimeistään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista.
– Määräaikaisen lomautuksen kesto tulee ilmoittaa täsmällisesti.
– Ilmoitus annettava tiedoksi myös lomautettavien työntekijöiden edustajille.

Toivotaan, että mahdollisimman harva yritys joutuu tilanteeseen, jossa lomautukset tulevat ajankohtai-siksi. Tästä vaikeasta tilanteesta selviämiseksi on kuitenkin toimittava valitettavin keinoin. Jotta yritykset selviävät mahdollisimman vähin taloudellisin vahingoin, on muistettava hallita myös juridiset riskit. Edellä on esitetty perustoimintatavat lomautusten osalta eikä esimerkiksi yt-lainsäädäntöä ole huomioitu. On korostettava sitä, että yritysten, jotka ovat velvollisia soveltamaan yt-lainsäädäntöä, pitää huomioida yt-lain menettelysäännökset lomautuksista päätettäessä ja niitä toimeenpantaessa.

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.