Julkiset hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava. Poikkeuksen kilpailuttamisvelvollisuudesta muodostavat tilanteet, joissa hankintayksiköllä on mahdollisuus toteuttaa hankinta laissa erikseen säänneltynä suorahankintana tarjouskilpailua järjestämättä. Suorahankinnassa hankintayksikkö neuvottelee valitsemansa toimittajan tai toimittajien kanssa hankintasopimuksen ehdoista julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta. Jotta suorahankinta olisi sallittu, on hankintalaissa määriteltyjen edellytysten täytyttävä. Tässä kirjoituksessa käydään lyhyesti läpi hankintalaissa asetetut suorahankintaperusteet.

Ensinnäkin suorahankinta on hankintalain mukaan mahdollista siinä tapauksessa, että järjestetyssä tarjouskilpailussa ei saatu lainkaan tarjouksia tai saadut tarjoukset eivät olleet soveltuvia. Soveltumattomana pidetään tarjousta, joka on hankintasopimuksen kannalta tarpeeton eikä ilmeisesti täytä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä määriteltyjä hankintayksikön tarpeita ja vaatimuksia ilman oleellisia muutoksia. Mikäli kyse on rajoitetusta menettelystä, koskee sama osallistumishakemuksia sillä erotuksella, että saatua osallistumishakemusta ei pidetä soveltuvana, jos toimittaja on suljettava tai voidaan sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle pakollisten tai harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden nojalla tai toimittaja ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuusvaatimuksia. Tällä perusteella suorahankintaa tehtäessä edellytetään lisäksi, että tarjouspyynnön sisältöä tai ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuuteen liittyviä vaatimuksia ei olennaisesti muuteta alkuperäisestä tarjouskilpailusta.

Suorahankinta on mahdollista myös silloin, kun teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Tällöin edellytetään myös, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Hankintayksikön tulisi määritellä tekniset syyt tarkasti ja perustella ne tapauskohtaisesti, kun kilpailun puute johtuu teknisistä syistä. Kun kyse on yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä perusteesta, yksinoikeus ei saa olla hankintayksikön itse aiheuttama. Jotta tekninen tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvää peruste suorahankinnalle olisi laillinen, hankinta on suunniteltava ja perusteltava huolellisesti.

Muita laissa lueteltuja perusteita suorahankinnan toteuttamiselle ovat hankinnan tarkoituksen liittyminen ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luomiseen tai hankkimiseen, äärimmäinen kiire, hankitaan vain tutkimusta varten valmistettavaa tavaraa tai perushyödykemarkkinoilla noteerattua ja sieltä hankittavaa tavaraa (esim. polttoaine), hankinta tehdään erityisen edullisin ehdoin esimerkiksi konkurssipesältä tai hankinta tehdään suunnittelukilpailun voittajalta. Suorahankinnan perustuminen äärimmäiseen kiireeseen edellyttää, että hankintamenettelyyn liittyvien määräaikojen noudattaminen on kiireen vuoksi mahdotonta ja hankinnan tekeminen samalla ehdottoman välttämätöntä. Kiireen tulee johtua hankintayksikön ulkopuolisista, ennakoimattomista seikoista. Tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten valmistettavan tavaran hankkiminen suorahankintana edellyttää lisäksi, että kyse ei ole massatuotannosta tavaran valmistamisen taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- tai kehityskustannusten kattamiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että suorahankinnan tekeminen on poikkeus kilpailuttamista koskevaan pääsääntöön ja sitä on tulkittava suppeasti. Syy suorahankinnalle on perusteltava hankintapäätöksessä tai muussa hankintaan liittyvässä asiakirjassa. Hankintayksikkö on velvollinen tarvittaessa todistamaan, että hyväksyttävä peruste suorahankinnalle on ollut olemassa hankintaa toteutettaessa.

 

 

 

Hakusanat: julkinen hankinta, kilpailutus, suorahankinta, hankintasopimus, hankintalaki

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.