Julkista hankintaa toteuttavalla hankintayksiköllä on velvollisuus pyytää hankintaa tavoittelevia toimittajia esittämään tarjouksensa. Hankintalaki asettaa hankintayksikön laatimalle kirjalliselle tarjouspyynnölle laatuvaatimuksen – tarjouspyynnön perusteella toimittajien on kyettävä antamaan vertailukelpoinen tarjouksensa. Yksittäisen tarjouspyynnön tarkoituksena on määritellä hankittavan tuotteen, palvelun tai urakan sisältö sekä hankintaan liittyvät vaatimukset ja ehdot, jotka ovat merkityksellisiä tarjousten tekemiselle ja hinnoittelulle. Tarjouspyyntöä laadittaessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota tarjouspyynnön selkeyteen.

Tarjoajan eli toimittajan velvollisuus puolestaan on tekemässään tarjouksessa osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikkö voi myös pyytää tarjoajaa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellista tai virheellistä tarjoustaan. Jos tarjous ei vastaa tarjouspyyntöä, se tulee suljetuksi pois tarjouskilpailusta. Tarjousta tehtäessä on suositeltavaa perehtyä tarjouspyyntöön huolellisesti ja tarjota sitä, mitä tarjouspyynnössä on pyydetty sekä noudattaa tarkasti hankintayksikön ohjeita.

Julkisiin hankintoihin liittyvässä oikeuskäytännössä oikeus on usein joutunut ratkaisemaan tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuutta koskevan riitaisuuden. Lähtökohtana on, että tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä ja siitä, että se on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Vastaavasti hankintayksikkö voi pääsääntöisesti luottaa tarjoajan tarjouksessaan antamien tietojen paikkansapitävyyteen. Tarjouksen poissulkemista arvioidessaan, kuten muulloinkin menettelyn aikana, hankintayksikön on kohdeltava tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Keskeinen näkökulma arvioinnissa on se, vaarantaako tarjouspyynnönvastaisuus tarjousten vertailukelpoisuuden.

Jos oikeus katsoo, että hankintayksikkö on sulkiessaan tarjouksen pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena toiminut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, tulee hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määrääminen harkittavaksi. Mikäli hankintayksikön katsotaan toimineen lainmukaisesti, asian riitauttanut tarjoaja voi joutua korvaamaan hankintayksikön oikeuskulut. Erimielisyydet on kuitenkin mahdollista välttää, kun hankintayksikkö noudattaa sitä velvoittavia sääntöjä ja periaatteita ja tarjoaja huolehtii laatimansa tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta.

 

 

 

Hakusanat: tarjous, tarjouspyyntö, julkinen hankinta

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.