Lakimies, lupalakimies, juristi, OTM, varatuomari vai sittenkin asianajaja?

Oikeudellista apua etsiessään moni lienee törmännyt samaan ongelmaan; mitä tarkoittaa eri ammattinimikkeet ja tittelit tai pikemminkin, onko näillä jotain eroa?

Lakimies/juristi

Lakimies ja juristi ovat yleisnimikkeitä kaikille alla luetelluille titteleille. Esimerkiksi asianajajaa kutsutaan usein myös juristiksi. Juristi on sukupuolineutraali nimike lakimiehestä ja vastaa nykyaikaa etenkin, kun naisten määrä kasvaa alalla jatkuvasti.

Kaikki juridisen korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt voivat käyttää lakimiehen ja juristin titteliä. Juristi ja lakimies ovat kuitenkin samalla yleiskielen sanoja ja niitä voi käyttää kuka tahansa koulutuksestaan riippumatta. Näiden titteleiden käyttö ei siis välttämättä takaa vielä mitään niiden käyttäjän juridisesta osaamisesta. Huomattakoon, että myös lakitoimiston / lakiasiaintoimiston voi perustaa kuka tahansa henkilö koulutuksestaan riippumatta.

OTM/OTK

Oikeustieteen maisteri (OTM) on ylemmän juridisen korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Vuoteen 2005 saakka tutkintonimike oli oikeustieteen kandidaatti (OTK). Varatuomari, lupalakimies ja asianajaja ovat kaikki koulutukseltaan vähintään OTM/OTK.

Varatuomari

Varatuomari (VT) on arvonimi. Varatuomarin arvonimi myönnetään henkilölle, jolla on oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto ja joka on suorittanut auskultoinnin eli tuomioistuinharjoittelun hyväksytysti.

Auskultointi kestää vuoden ja se suoritetaan yleensä käräjäoikeudessa. Puolet vuodesta on mahdollista suorittaa myös joko hovioikeudessa tai hallinto-oikeudessa. Vuoden aikana käräjänotaarina toimiva auskultantti ratkaisee itsenäisesti riita-, rikos- ja hakemusasioita ja saa näin käytännön kokemusta tuomioistuinmenettelystä.

Kun auskultointi on suoritettu hyväksytysti, myöntää hovioikeus varatuomarin arvonimen hakemuksesta. Varatuomarin nimikkeen ohella henkilö voi olla samalla esimerkiksi joko asianajaja taikka lupalakimies.

Lupalakimies

Vuonna 2013 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä oikeudenkäyntiasiamiehenä, eli asianosaisen avustajana oikeudenkäynnissä, saa toimia ainoastaan luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (auktorisoitu oikeudenkäyntiavustaja) sekä asianajaja. Lisäksi oikeudenkäyntiavustajana voi toimia julkinen oikeusavustaja eli valtion oikeusaputoimistossa työskentelevä lakimies. Näistä pääsäännöistä on olemassa muutama poikkeus.

Luvan myöntämisestä päättää oikeudenkäyntiavustajalautakunta ja lupa myönnetään edellytykset täyttävälle hakijalle toistaiseksi. Luvan myöntämisen edellytyksenä on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto (OTM/OTK) sekä ”riittävä perehtyneisyys oikeudenkäyntiasiamiehen ja –avustajan tehtävään”.

Lupalakimiesten toimintaa valvoo Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta. Oikeushallinnon asiointipalvelun sivuilla on oikeudenkäyntiavustajaluettelo, josta voi henkilön nimeä hakusanana käyttäen tarkistaa, onko lupa myönnetty tai jos lupa on peruutettu.

Asianajaja

Asianajajan titteli on suojattu nimike. Ainoastaan Suomen Asianajajaliittoon kuuluva lakimies saa käyttää nimikettä asianajaja (AA).

Asianajajaliiton jäseneltä edellytetään:

– ylempää oikeustieteellistä loppututkintoa (OTM/OTK)
– asianajajatutkinnon suorittamista
– vähintään neljän vuoden kokemusta lakimiestehtävistä, joista kaksi vuotta asianajollisista tehtävistä
– asianajajalain ja liiton sääntöjen mukaista sopivuutta tehtävään

Asianajotoimiston voi perustaa vain asianajaja.

Asianajajan toimintaa säätelee laki asianajajista. Asianajaja on lisäksi velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyvää asianajajatapaa. Asianajajalla on asiakasta suojaavaa vastuuvakuutuspakko sekä henkilökohtainen vastuu myös toimittaessa osakeyhtiönä. Asianajajilla on vuosittainen täydennyskoulutusvelvollisuus. Asianajajan toiminta kuuluu lakisääteisen valvonnan piiriin, sillä toimintaa valvotaan oikeuskanslerin sekä Asianajajaliiton valvontalautakunnan toimesta.

Lopuksi

Yllä esitetyn perusteella voitaneen todeta, että titteleillä on huomattaviakin eroja ja näistä asianajajan titteli on lähtökohtaisesti eräänlainen laatutakuu verrattuna muihin titteleihin. Näiltä osin voidaan siis väittää, että tittelilläkin on väliä – toki viime kädessä työn sisältö määrittelee sen, onko kyse asiansa osaavasta ammattilaisesta vai jostain muusta.

 

 

 

 

Hakusanat: lakimies, juristi, OTM, OTK, lupalakimies, asianajaja

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.